Kategorie
Regulamin

§ 1

DEFINICJE Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Operator/e-sklep - "PHU Tores"

2. Klient/Kontrahent - podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży

3. Administrator - Osoba/osoby prowadzące i administrujące stronę internetową www.tores.eu

4. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach e-sklepu Tores

5. Towar - produkty prezentowane przez "PHU Tores Zbigniew Kucharski"

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą PHU Tores Zbigniew Kucharski a klientem

7. Zamówienie - oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określający w szczególności rodzaj i liczbę towaru

8. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Firma PHU Tores zarejestrowana pod adresem www.tores.eu zwanymi dalej „e-sklepem”, prowadzone są przez PHU Tores Zbigniew Kucharski z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Szkotnik 2B, pod numerem NIP 8731032869

2. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu tores.eu, zakres odpowiedzialności operatora oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

3. Serwis niniejszy ma na celu usprawnienie dotychczasowej współpracy handlowej Stron poprzez umożliwienie dostępu – za pośrednictwem internetu – do informacji Operatora i usług przez niego świadczonych w zakresie i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

4. Zapraszamy do korzystania z serwisu oraz składania zamówień na produkty.

5. W ramach informacji i usług określonych powyżej w ust. 3 mieszczą się: a. pozyskiwanie informacji dotyczących towarów oferowanych do sprzedaży przez Operatora oraz dokonywanie zakupów towarów oferowanych przez Operatora, na podstawie zamówienia Użytkownika; b. pozyskiwanie informacji dotyczących przewozu towarów nabytych przez Użytkownika od Operatora; c. pozyskiwanie informacji zawartych w komputerowym systemie Operatora, dotyczących dokonanych przez Użytkownika płatności z tytułu zawartych z Operatorem umów sprzedaży.

6. Operator umożliwia klientom składanie zamówień, stanowiących ofertę nabycia towarów z asortymentu Tores dostępnego w e-sklepie.

7. Operator oświadcza, że skorzystanie z jakichkolwiek usług, czy informacji możliwe będzie tylko na podstawie przyznanego Klientowi loginu i hasła, wprowadzonego przez Klienta na stronie Operatora, przy aktywacji usługi.

8. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym jest akceptacja regulamin.

9. Podane przez Klientów dane osobowe Operator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). Przetwarzanie danych osobowych zostało szczegółowo opisane w polityce prywatności.

 

 

§ 3

REJESTRACJA

 

1. W celu rejestracji w sklepie internetowym tores.eu należy wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować regulamin.

2. Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza, że przeczytał regulamin i zgadza się na treść w nim zawartą.

3. Rejestracja w e-sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności e-sklepu są nieodpłatne.

4. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

5. W celu usunięcia konta Klienta z e-sklepu Tores, należy skontaktować się z działem handlowym.

6. Wypowiedzenie umowy zawartej przy aktywacji dostępu do serwisu tores.eu nie zwalnia Stron z obowiązku zaspokojenia wszelkich zobowiązań powstałych i niezaspokojonych przez którąkolwiek ze stron do dnia wypowiedzenia niniejszej umowy.

7. Operator zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do serwisu bez podania przyczyny.

8. Operator ma prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku naruszenia regulaminu przez Użytkownika. 

                                                       

                       

§ 4

ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY TORES.EU SKLEP ELEKTRONICZNY

 

1. Klient uzyskuje możliwość korzystania z e-sklepu z chwilą aktywacji konta.

2. Klient odpowiada za zachowanie w tajemnicy loginu oraz hasła.

3. Klient odpowiada za korzystanie z przydzielonego loginu oraz hasła, przez osoby, które się nim posługują.

4. Dostęp do e-sklepu następuję poprzez zalogowanie się Klienta na stronie e-sklepu.

5. Wszystkie zdjęcia, teksty, elementy graficzne oraz pliki na stronie sklepu, są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody TORES.

6. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z serwisu przez Klienta, lub do odstąpienia od realizacji zamówienia przy poinformowaniu o tym Klienta w szczególności, gdy zamówienie zostało złożone: a. z podejrzeniem skorzystania z loginu i hasła Klienta przez osoby nieupoważnione, b. z zamiarem nieuregulowania należności za zamówiony towar, c. przez Klienta co do którego zachodzi podejrzenie niewypłacalności, d. z naruszeniem regulaminu.

7. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Żadna informacja, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu przepisów prawa.

8. Różnice w wyglądzie towarów prezentowanych w sklepie internetowym wynikające z konfiguracji sprzętu komputerowego a w szczególności ustawień rozdzielczości i kolorów monitora – nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

9. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a. Nie dostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. b. Korzystania z e-sklepu w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania w szczególności przez używanie określonego oprogramowania bądź urządzeń c. Nie podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-hurtowni nie zamówionej informacji handlowej(spam) d. Korzystania z e-sklepu w sposób nieuciążliwy dla klientów i administratorów e. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-sklepu, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego f. Korzystania z e-sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu,a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 

§ 5

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

1. Zamówienia za pośrednictwem e-sklepu można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2. Wybór towarów zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

3. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku oznaczającego termin "zamawiam", Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, oraz zmian w zakresie zamawianego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi dla Klienta komunikatami oraz informacjami zawartymi na stronie Operatora.

4. Po podaniu przez Klienta e-sklepu wszystkich danych niezbędnych do finalizacji zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego przez klienta Zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu, bądź przedmiotów zamówienia, ceny zamówionych produktów, wybranej metody płatności, wybranej metody dostawy bądź odbioru towaru.

5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu PHU TORES Automatyka Elektronika.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których zamówienie złożone zostało w sposób niezgodny z zamiarem Klienta.

7. Koszty związane z ponownym złożeniem oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące login oraz hasło Klienta.

9. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Operatorowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

10. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Operatora zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Operatora o przyjęciu ofert, o której mowa w ust. 4 powyżej.

11. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Operatora nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Operator poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację, drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

13. Płatność za zakupiony towar dokonywana jest przez Klienta na rachunek bankowy Operatora, za pobraniem, lub w siedzibie firmy. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.

14. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili ceny towarów znajdujących się w serwisie, wprowadzenia oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zastrzeżenie to nie dotyczy potwierdzonych zamówień. 

 

 

§ 6

WARUNKI REKLAMACJI

 

1. Operator jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty wydania mu rzeczonego produktu przez Operatora.

2. Operator ma 14 dni kalendarzowych do ustosunkowania się do reklamacji Klienta i poinformowania go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Operatora Klient powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu tego towaru do Operatora i opisem reklamacji.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Operator niezwłocznie wymieni produkt wadliwy albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiany produktu lub usunięcia wady produktu Operator zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Operator – w miarę możliwości i potrzeb – dążył będzie do rozszerzania zakresu informacji i usług udostępnianych w serwisie internetowym. W związku z tym, Operator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmiany zakresu udzielanych informacji i świadczonych usług.

2. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do e-sklepu, związanego w szczególności z wystąpieniem siły wyższej, koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych i usuwania awarii, doskonalenia oprogramowania lub usuwania stwierdzonych błędów.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze przez Klienta.

4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany po zalogowaniu się do serwisu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Operatora. Zmiany regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających z e-sklepu.

5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia takich działań zostaje niezwłocznie zablokowane konto. Nadto zostają podjęte stosowne działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działania polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Operatorem a konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy prawa Polskiego.   W razie jakichkolwiek pytań, problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt – tores2@op.pl

 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest "BLUE  MEDIA  S.A."

PHU TORES Zbigniew Kucharski

ul.Szkotnik 2B

33-100 Tarnów

NIP 8731032869

tores2@op.pl

tel.502440083


Kategorie Produktów
AKUMULATORY
akumulatory

akumulatory żelowe
ANTENY
anteny GSM/LTE

anteny radiowe

anteny samochodowe

kable antenowe
AUTOMATYKA
zdalne sterowania
BATERIE
baterie
BEZPIECZNIKI
bezpieczniki japval

bezpieczniki rurkowe
CB AKCESORIA
akcesoria cb

mierniki cb

radia cb

radiostacje

 
magnesy neodymowe

uchwyty i magnesy cb

 CHEMIA
chemia

płyny, spraye, pasty
ELEKTRYCZNE
elektryczne akcesoria

elektryczne dzwonki

latarki

lampy

programatory elektryczne

przedłużacze i listwy

termometry

gniazda, wtyki i rozgałęźniki elektryczne

żarówki
GSM AKCESORIA
kable gsm
KABLE
kable głośnikowe

kable sygnałowe

kable zasilające
KOMPUTEROWE AKCESORIA
głośniki bluetooth

kable usb

kamery internetowe

karty pamięci

kamery usb

komputerowe adaptery

komputerowe kable

komputerowe klawiatury

komputerowe myszy
KONDENSATORY
ceramiczne

elektrolityczne

do wzmacniaczy

foliowe

 
silnikowe

 KOŃCÓWKI KABLOWE
konektory oczkowe

konektory płaskie

konektory widełkowe

końcówki tulejkowe

listwy zaciskowe
LUMINESCENCYJNE
diody LED

wyświetlacze

oświetlenie LED
LUTOWNICZE
lutownice i stacje lutownicze

akcesoria lutownicze

cyna lutownicza

plecionki

topniki
MIERNIKI
kable do mierników

mierniki analogowe

mierniki cyfrowe
MONITORING
kamery AHD

kamery IP
NAGŁOŚNIENIE
głośniki

głośniki samochodowe
OBUDOWY
hermetyczne

do pilotów

uniwersalne
PILOTY
piloty do bram i napędów
PÓŁPRZEWODNIKI
diody

transoptory

tranzystory

triaki

układy scalone
PRZEKAŹNIKI
przekaźniki
PRZEŁĄCZNIKI
przełączniki

wyłączniki nadprądowe
REZYSTORY
gałki do potencjometrów

potencjometry

0,25W

1W

5W

10W

drutowe
ROBOTYKA
elementy mechaniczne

programatory

silniki

do samodzielnego montażu
RTV AKCESORIA
adaptery av

kable audio i video

kable hdmi

piloty rtv

słuchawki

telewizory

redukcje audio-wideo

redukcje sygnałowe

tunery DVB-T

wtyki i gniazda sygnałowe

uchwyty tv

wtyki i gniazda av
SAMOCHODOWE AKCESORIA
adaptery do radia

adaptery i złącza antenowe

akcesoria samochodowe

czujniki

czujniki parkowania

kamery cofania

peszle

radia samochodowe

rejestratory jazdy

światła do jazdy dziennej

transmitery

uchwyty samochodowe

wtyki i rozgałęzniki zapalniczki

wzmacniacze samochodowe

zestawy montażowe do wzmacniaczy

centralne zamki

żarówki samochodowe LED
SATELITARNE
konwertery satelitarne

tunery SAT
SERWISOWE
akcesoria montażowe

akcesoria serwisowe

arduino

buzzery

koszyki na baterie

laminaty

mostki prostownicze

narzędzia

opaski zaciskowe

paski magnetofonowe

radiatory

rurki termokurczliwe

termistory

transformatory

warystory

wentylatory

wkładki gramofonowe

zestawy samodzielnego montażu

żarówki radiowe E10
WTYKI I GNIAZDA
wtyki i gniazda usb

gniazda sygnałowe

wtyki telefoniczne

wtyki i gniazda zasilające

wtyki zasilające
ZASILACZE
ładowarki

przetwornice napięcia

zasilacze antenowe

zasilacze impulsowe

zasilacze komputerowe

zasilacze modułowe
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka


Blog wpisyLokalizacja


Polecane Części Elektroniczne


Newsletter
Zapisz się, aby być na bieżąco z nowościami i promocjami w naszym sklepie!
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl